Thêm

Thêm vùng chọn hiện thời vào các vùng in đã xác định.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Print Ranges - Add.


Please support us!