Cột

Gỡ bỏ vùng in đã xác định.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Print Ranges - Clear.


Please support us!