Định nghĩa

Xác định một ô hoạt động hay vùng ô đã chọn làm phạm vi in.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Print Ranges - Define.


Please support us!