Phạm vi in

Quản lý các phạm vi in. Chỉ những ô nằm bên trong các phạm vi in đều sẽ được in ra.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Print Ranges.


Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn không tự xác định phạm vi in, Calc tự động gán một phạm vi in bao gồm tất cả các ô không rỗng.


Định nghĩa

Xác định một ô hoạt động hay vùng ô đã chọn làm phạm vi in.

Thêm

Thêm vùng chọn hiện thời vào các vùng in đã xác định.

Cột

Gỡ bỏ vùng in đã xác định.

Sửa

Opens a dialog where you can specify the print range.

Please support us!