Phạm vi in

Quản lý các phạm vi in. Chỉ những ô nằm bên trong các phạm vi in đều sẽ được in ra.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Print Ranges.


Biểu tượng Ghi chú

Nếu bạn không tự xác định phạm vi in, Calc tự động gán một phạm vi in bao gồm tất cả các ô không rỗng.


Định nghĩa

Xác định một ô hoạt động hay vùng ô đã chọn làm phạm vi in.

Thêm

Thêm vùng chọn hiện thời vào các vùng in đã xác định.

Cột

Gỡ bỏ vùng in đã xác định.

Sửa

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể ghi rõ vùng in.

Please support us!