Trang tính

Ghi rõ những phần tử cần bao gồm trong bản in tất cả trang tính theo Kiểu dáng Trang hiện thời. Hơn nữa, bạn có thể đặt thứ tự in trang, số thứ tự trang đầu tiên, và tỷ lệ trang.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Page Style - Sheet tab.


In

Xác định cần in những phần tử nào của bảng tính.

Phần đầu Cột và Hàng

Ghi rõ nếu bạn muốn in các phần đầu cột/hàng, hay không.

Lưới

Prints out the borders of the individual cells as a grid. For the view on screen, make your choice under - LibreOffice Calc - View - Grid lines.

Ghi chú

In ra những ghi chú được xác định trên bảng tính. Các ghi chú này sẽ được in ra trên một trang riêng, mỗi ghi chú cùng với tham chiếu ô tương ứng.

Objects/images

Bao gồm tất cả các đối tượng đã chèn (nếu có thể in được) và đồ họa đều với tài liệu được in ra.

Đồ thị

In ra các đồ thị đã được chèn vào bảng tính.

Đối tượng vẽ

Bao gồm tất cả các đối tượng vẽ trong tài liệu được in ra.

Công thức

In ra các công thức nằm trong ô, thay cho kết quả của công thức.

Giá trị số không

Ghi rõ có nên in ra ngay cả ô có giá trị số không.

Thứ tự Trang

Xác định thứ tự theo đó đánh số và in ra dữ liệu trên một trang tính khi toàn bộ dữ liệu không vừa bên trong một tờ giấy.

Trên xuống dưới, sau đó sang phải

In theo chiều dọc, từ cột bên trái xuống dưới của trang tính.

Trái sang phải, sau đó xuống

In theo chiều ngang, từ hàng đầu của trang tính sang cột bên phải.

Số thứ tự trang đầu tiên

Select this option if you want this style to restart page numbering.

Enter the number you want to restart at.

Co giãn

Xác định một tỷ lệ trang cho bảng tính được in ra.

Chế độ co giãn

Select a scaling mode from the list box. Appropriate controls will be shown below the list box.

Thu nhỏ/phóng to vùng in

Ghi rõ một tỷ lệ để co giãn tất cả các trang được in ra.

Hệ số co giãn

Enter a scaling factor. Factors less than 100 reduce the pages, higher factors enlarge the pages.

Shrink print range(s) to width/height

Ghi rõ số tối đa các trang theo chiều ngang (bề rộng) và theo chiều dọc (bề cao) cần in trên mỗi trang theo Kiểu dáng Trang hiện thời.

Bề rộng theo trang

Nhập số tối đa các trang cần in theo chiều ngang trên tờ giấy.

Bề cao theo trang

Nhập số tối đa các trang cần in theo chiều dọc.

Shrink print range(s) to number of pages

Ghi rõ số tối đa các tờ giấy trên đó cần in ra mọi trang theo Kiểu dáng Trang hiện thời. Tỷ lệ sẽ bị giảm theo yêu cầu đã vừa số trang đã xác định.

Số trang

Gõ số tối đa các trang cần in ra.

Please support us!