Page Style

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể xác định diện mạo của tất cả các trang trong tài liệu.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Page Style.

Choose View - Styles () - choose Page Styles - open context menu for selected style - New/Modify.


Tổ chức

Đặt các tùy chọn về kiểu dáng đã chọn.

Cho phép bạn xác định các bố trí trang cho tài liệu kiểu trang đơn và đa trang, cũng như định dạng đánh số và tờ giấy.

Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Đầu trang

Adds a header to the current page style. A header is an area in the top page margin, where you can add text or graphics.

Chân trang

Adds a footer to the current page style. A footer is an area in the bottom page margin, where you can add text or graphics.

Trang tính

Ghi rõ những phần tử cần bao gồm trong bản in tất cả trang tính theo Kiểu dáng Trang hiện thời. Hơn nữa, bạn có thể đặt thứ tự in trang, số thứ tự trang đầu tiên, và tỷ lệ trang.

Đặt lại

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened. A confirmation query does not appear when you close the dialog.

Please support us!