Merge and Center Cells

Combines the selected cells into a single cell or splits merged cells. Aligns cell content centered.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Merge Cells - Merge and Center Cells


Ô đã gộp lại thì nhận tên của ô đầu tiên của phạm vi ô gốc. Ô đã gộp lại không thể được gộp lần nữa với ô khác. Phạm vi phải có dạng hình chữ nhât: không hỗ trợ chức năng đa chọn.

Biểu tượng Ghi chú

Nếu ô cần gộp lại cũng chứa nội dung, một hộp thoại cảnh báo được hiển thị.


Three options are available:

Biểu tượng Cảnh báo

Nhập ô có thể dẫn tới lỗi trong tính toán các công thức của bảng.


Please support us!