Hiện trang tính

Hiển thị các trang tính đã bị ẩn trước bởi lệnh Ẩn. Lựa chọn chỉ một trang tính trước khi gọi lệnh này. Trang tính hiện tại luôn luôn được chọn. Muốn chọn một trang tính khác với trang tính hiện tại thì bạn có thể bỏ chọn nó bằng cách ấn giữ phím trong khi nhấn vào thẻ trang tính tương ứng ở dưới cửa sổ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Show Sheet.


Trang tính ẩn

Displays a list of all hidden sheets in your spreadsheet document. To show a certain sheet, click the corresponding entry on the list and confirm with OK.

Please support us!