Rename Sheet

Câu lệnh này mở một hộp thoại trong đó bạn có thể gán một tên khác cho trang tính hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Rename Sheet.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Rename Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Rename Sheet

From toolbars:

Icon Rename Sheet

Rename Sheet


Tên

Thêm tên mới cho bảng vào đây.

tip

Bạn cũng có thể mở hộp thoại Thay tên bảng tính thông qua trình đơn ngữ cảnh, bằng cách đặt con trỏ ở trên một thẻ bảng tính ở dưới cửa sổ và .


tip

Một cách khác là nhấn vào thẻ trang tính trong khi ấn giữ phím . Sau đó thì bạn có thể thay đổi tên một cách trực tiếp.


Please support us!