Thay tên bảng

Câu lệnh này mở một hộp thoại trong đó bạn có thể gán một tên khác cho trang tính hiện tại.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Rename Sheet.


Tên

Thêm tên mới cho bảng vào đây.

Biểu tượng Gợi ý

Bạn cũng có thể mở hộp thoại Thay tên bảng tính thông qua trình đơn ngữ cảnh, bằng cách đặt con trỏ ở trên một thẻ bảng tính ở dưới cửa sổ và .


Biểu tượng Gợi ý

Một cách khác là nhấn vào thẻ trang tính trong khi ấn giữ phím . Sau đó thì bạn có thể thay đổi tên một cách trực tiếp.


Please support us!