Trang tính

Đặt tên trang tính và hiển thị hay ẩn những trang tính đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet.


Thay tên

Câu lệnh này mở một hộp thoại trong đó bạn có thể gán một tên khác cho trang tính hiện tại.

Ẩn

Hides selected rows or columns

Hiện

Displays sheets that were previously hidden with the Hide Sheets command.

Nếu một trang tính đã bị ẩn, có mở hộp thoại Hiện trang tính mà cho phép bạn lựa chọn một trang tính cần hiển thị lại.

Phải sang Trái

Chuyển đổi hướng của trang tính hiện tại sang Phải sang Trái nếu chức năng hỗ trợ CTL (bố trí văn bản phức tạp) đã được bật.

Please support us!