Bề rộng cột tối ưu

Xác định chiều rộng cột tối ưu cho những cột đã chọn. Chiều rộng cột tối ưu thì phụ thuộc vào mục nhập dài nhất bên trong cột đó. Bạn có thể chọn trong những đơn vị đo sẵn sàng.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Columns - Optimal Width.

Double-click right column separator in column headers.


Thêm

Xác định thêm khoảng cách giữa mục nhập dài nhất trong một cột, và các viền cột theo chiều dọc.

Giá trị mặc định

Defines the optimal column width in order to display the entire contents of the column. The additional spacing for the optimal column width is preset to 2 mm.

Please support us!