Cột

Đặt chiều rộng của cột và ẩn hay hiển thị những cột đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Columns.


Bề rộng

Sửa đổi chiều rộng của cột hiện tại, hay của những cột đã chọn.

Bề rộng tối ưu

Xác định chiều rộng cột tối ưu cho những cột đã chọn.

Ẩn

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Hiện

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!