Cột

Đặt chiều rộng của cột và ẩn hay hiển thị những cột đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Columns.


Bề rộng

Sửa đổi chiều rộng của cột hiện tại, hay của những cột đã chọn.

Optimal Column Width

Ẩn

Hides selected rows or columns

Hiện

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!