Ẩn

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Rows - Hide.

Choose Format - Columns - Hide.

Choose Sheet - Hide Sheet.


Select the rows or columns that you want to hide, and then choose Format - Rows - Hide or Format - Columns - Hide.

Bạn có thể ẩn một trang tính bằng cách lựa chọn trang tính đó, sau đó chọn lệnh Định dạng > Trang tính > Ẩn. Trang tính bị ẩn thì không phải được in nếu nó không nằm bên trong một phạm vi in.

Biểu tượng Ghi chú

Một chỗ ngắt trong phần đầu của cột hay hàng thì ngụ ý nếu cột hay hàng bị ẩn.


Để hiển thị cột, hàng hay trang tính đã bị ẩn

  1. Hãy lựa chọn phạm vi mà chứa các đối tượng bị ẩn. Bạn cũng có thể sử dụng hộp ở góc bên trên hàng 1 và bên cạnh cột A. Đối với trang tính, không cần làm bước này.

  2. Choose Format - Rows/Columns - Show or Format - Sheet - Show.

Please support us!