Bề cao hàng tối ưu

Determines the optimal row height for the selected rows. The optimal row height depends on the font size of the largest character in the row. You can use various units of measure.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Rows - Optimal Height.


Thêm

Đặt thêm khoảng cách giữa ký tự lớn nhất trên một hàng và các biên giới của ô.

Giá trị mặc định

Phục hồi giá trị mặc định cho chiều cao hàng tối ưu.

Please support us!