Hàng

Đặt chiều cao của hàng, và hiện thị hay ẩn các hàng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Rows.


Bề cao

Sửa đổi chiều cao của hàng hiện tại, hay của những hàng đã chọn.

Bề cao tối ưu

Determines the optimal row height for the selected rows.

Ẩn

Hides selected rows, columns or individual sheets.

Hiện

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!