Hàng

Đặt chiều cao của hàng, và hiện thị hay ẩn các hàng đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Format - Rows.


Bề cao

Sửa đổi chiều cao của hàng hiện tại, hay của những hàng đã chọn.

Optimal Row Height

Ẩn

Hides selected rows or columns

Hiện

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!