Bảo vệ ô

Xác định các tùy chọn về chức năng bảo vệ cho những ô đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Format - Cells - Cell Protection tab.


Bảo vệ

Ẩn tất cả

Ẩn các công thức và nội dung của các ô đã chọn.

Bảo vệ

Ngăn cản sửa đổi những ô đã chọn.

Biểu tượng Ghi chú

This cell protection only takes effect if you also protect the sheet (Tools - Protect Sheet).


Ẩn công thức

Ẩn các công thức trong những ô đã chọn.

In

Xác định các tùy chọn về chức năng in ấn cho trang tính đó.

Ẩn khi in

Ngăn cản in những ô đã chọn.

Please support us!