Định dạng ô

Cho phép bạn ghi rõ các tùy chọn định dạng khác nhau và áp dụng các thuộc tính cho những ô đã chọn.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Format - Cells.

From the context menu:

Choose Format Cells.

From the keyboard:

Press +1.


Ghi rõ định dạng và phông bạ muốn áp dụng.

Canh lề

Sets the alignment options for the contents of the current cell, or the selected cells.

Kiểu in Châu Á

Set the typographic options for cells or paragraphs in Asian language files. To enable Asian language support, choose Languages and Locales - General in the Options dialog box, and then select the Enabled box in the Asian language support area. The Asian typography options are ignored in HTML documents.

Viền

Đặt các tùy chọn viền về những đối tượng đã chọn trong mô-đun Writer hay Calc.

Area (Background, Highlighting)

Set the fill options for the selected drawing object or document element.

Bảo vệ ô

Xác định các tùy chọn về chức năng bảo vệ cho những ô đã chọn.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Please support us!