Function List

Câu lệnh này mở cửa sổ Danh sách Hàm, mà hiển thị tất cả các hàm có thể được chèn vào tài liệu của bạn. Cửa sổ Danh sách Hàm tương tự với trang thẻ Hàm của Trợ lý Hàm. Các hàm được chèn với ký tự giữ chỗ mà sẽ được thay thế bằng giá trị của bạn.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Function List.


The Function List window is a resizable dockable window. Use it to quickly enter functions in the spreadsheet. By double-clicking an entry in the functions list, the respective function is directly inserted with all parameters.

Danh sách Phân loại

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

Danh sách Hàm

Displays the available functions. When you select a function, the area below the list box displays a short description. To insert the selected function double-click it or click the Insert Function into calculation sheet icon.

Chèn hàm vào bảng tính

Icon Insert Function

Inserts the selected function into the document.

Please support us!