Function List

Câu lệnh này mở cửa sổ Danh sách Hàm, mà hiển thị tất cả các hàm có thể được chèn vào tài liệu của bạn. Cửa sổ Danh sách Hàm tương tự với trang thẻ Hàm của Trợ lý Hàm. Các hàm được chèn với ký tự giữ chỗ mà sẽ được thay thế bằng giá trị của bạn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Function List.


Cửa sổ Danh sách hàm là một cửa sổ neo được và co giãn được. Hãy sử dụng nó để nhập nhanh các hàm vào bảng tính. Bằng cách nhấn đôi vào một mục nhập trong danh sách các hàm, bạn chèn trực tiếp hàm tương ứng với tất cả các tham số thích hợp.

Danh sách Phân loại

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

Danh sách Hàm

Displays the available functions. When you select a function, the area below the list box displays a short description. To insert the selected function double-click it or click the Insert Function into calculation sheet icon.

Chèn hàm vào bảng tính

Icon Insert Function

Inserts the selected function into the document.

Please support us!