Define Label Range

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể xác định một phạm vi nhãn.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.


Nhận Tên dưới dạng địa chỉ

Nội dung ô của một phạm vi nhãn có thể được sử dụng giống như tên trong công thức — LibreOffice nhận ra tên như vậy bằng cùng một cách với nhận ra các tên đã xác định sẵn của ngày của tuần và tháng. Các tên này được tự động điền nốt khi được gõ vào một công thức. Hơn nữa, những tên được phạm vi nhãn xác định có cấp ưu tiên cao hơn những tên được xác định bởi phạm vi được tự động tạo.

note

Bạn có thể đặt phạm vi nhãn mà chứa cùng một tập hợp nhãn trên các trang tính khác nhau. LibreOffice trước tiên tìm kiếm qua các phạm vi nhãn trên trang tính hiện tại, mà không tìm thấy thì tìm kiếm qua các trang tính khác trong tài liệu đó.


Phạm vi

Hiển thị tham chiếu ô của mỗi phạm vi nhãn. Để gỡ bỏ một phạm vi nhãn khỏi hộp liệt kê, lựa chọn nó, sau đó bấm nút Xoá.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Icon shrink

Thu nhỏ

Icon Expand

Expand

Chứa nhãn cột

Bao gồm các nhãn cột trong phạm vi nhãn hiện thời.

Chức nhãn hàng

Bao gồm các nhãn hàng trong phạm vi nhãn hiện thời.

Cho phạm vi dữ liệu

Đặt phạm vi dữ liệu cho đó phạm vi nhãn đã chọn vẫn còn là hợp lệ. Để sửa đổi phạm vi dữ liệu này, nhấn vào trang tính và lựa chọn một phạm vi khác bằng con chuột.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Icon shrink

Thu nhỏ

Icon Expand

Expand

Thêm

Thêm vào phạm vi nhãn hiện thời vào danh sách.

Xoá

Xoá (các) mục đã chọn, một khi xác nhận.

Please support us!