Create Names

Cho phép bạn tự động đặt tên cho nhiều phạm vi ô.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.


Select the area containing all the ranges that you want to name. Then choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create. This opens the Create Names dialog, from which you can select the naming options that you want.

Tạo tên từ

Xác định phần nào của bảng tính cần dùng để tạo tên.

Hàng đầu

Tạo các tên phạm vi từ hàng đầu của phạm vi đã chọn. Mỗi cột nhận một tên và tham chiếu riêng.

Cột trái

Tạo các tên phạm vi từ những mục nhập trong cột thứ nhất của phạm vi trang tính đã chọn. Mỗi hàng nhận một tên và tham chiếu riêng.

Hàng cuối

Tạo những tên phạm vi từ các mục nhập trên hàng cuối cùng trong phạm vi trang tính đã chọn. Mỗi cột nhận một tên và tham chiếu ô riêng.

Cột phải

Tạo những tên phạm vi từ các mục nhập trong cột cuối cùng trong phạm vi trang tính đã chọn. Mỗi hàng nhận một tên và tham chiếu ô riêng.

Please support us!