Paste Names

Chèn một phạm vi ô đặt tên đã xác định vào vị trí hiện tại của con trỏ.

Biểu tượng Ghi chú

Bạn chỉ có thể chèn một vùng ô một khi xác định một tên cho vùng đó.


Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Insert.


Table area

Lists all defined cell areas. Double-click an entry to insert the named area into the active sheet at the current cursor position.

Paste All

Inserts a list of all named areas and the corresponding cell references at the current cursor position.

Paste

Inserts the selected named area and the corresponding cell reference at the current cursor position.

Please support us!