Named Ranges and Expressions

Cho phép bạn đặt tên cho mỗi phần riêng của tài liệu bảng tính. Bằng cách đặt tên cho mỗi phần riêng, bạn có thể dễ dàng điều hướng qua các tài liệu bảng tính và tìm thông tin cụ thể.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Named Range or Expression.


Xác định

Opens a dialog where you can specify a name for a selected area or a name for a formula expression.

Chèn

Chèn một phạm vi ô đặt tên đã xác định vào vị trí hiện tại của con trỏ.

Áp dụng

Cho phép bạn tự động đặt tên cho nhiều phạm vi ô.

Nhãn

Mở một hộp thoại trong đó bạn có thể xác định một phạm vi nhãn.

Please support us!