Toán tử trong LibreOffice Calc

Trong LibreOffice Calc, bạn có thể sử dụng những toán tử theo đây:

Toán tử Số học

Những toán tử này trả về kết quả số học.

Toán tử

Tên

Example

+ (dấu cộng)

Phép cộng

1+1

- (dấu trừ)

Phép trừ

2-1

- (dấu trừ)

Phủ định

-5

* (dấu sao)

Phép nhân

2*2

/ (gạch chéo)

Phép chia

9/3

% (dấu phần trăm)

Phần trăm

15%

^ (dấu mũ)

Phép mũ hoá

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


Toán tử So sánh

Những toán tử này trả về hoặc Đúng hoặc Sai.

Toán tử

Tên

Example

= (dấu bằng)

Bằng

A1=B1

> (lớn hơn)

Lớn hơn

A1>B1

< (nhỏ hơn)

Nhỏ hơn

A1<B1

>= (lớn hơn hay bằng)

Lớn hơn hay bằng

A1>=B1

<= (nhỏ hơn hay bằng)

Nhỏ hơn hay bằng

A1<=B1

<> (bất đẳng thức)

Bất đẳng thức

A1<>B1


Toán tử Văn bản

Toán tử gộp lại vài đoạn văn bản thành một văn bản.

Toán tử

Tên

Example

& (và)

ghép nối văn bản dùng toán tử AND (và)

"Chủ" & "Nhật" thì "Chủ Nhật"


Toán tử Tham chiếu

Những toán tử này trả về một phạm vi ô chứa số không, một hay nhiều ô.

Phạm vi có quyền đi trước cao nhất, sau đó giao, và cuối cùng hợp.

Toán tử

Tên

Example

: (dấu hai chấm)

Phạm vi

A1:C108

! (dấu chấm than)

Giao

SUM(A1:B6!B5:C12)

Tính tổng số tất cả các ô trong giao ; trong mẫu thí dụ này, kết quả là tổng số hai ô B5 và B6.

~ (dấu ngã)

Ghép nối hay hợp

Nhận hai tham chiếu và trả về một danh sách tham chiếu là sự ghép nối tham chiếu bên trái và tham chiếu bên phải (theo thứ tự đó). Mục nhập đôi thì được tham chiếu hai lần. Xem ghi chú bên dưới bảng này.


note

Ghép nối tham chiếu dùng dấu ngã là một toán tử mới, giới thiệu trong OpenOffice.org 3.0 và StarOffice 9. Khi một công thức chứa dấu ngã đã có trong một tài liệu được mở bằng phiên bản cũ của phần mềm này, một lỗi được trả về. Một danh sách tham chiếu không được phép bên trong một biểu thức kiểu mảng.


Please support us!