Toán tử trong LibreOffice Calc

Trong LibreOffice Calc, bạn có thể sử dụng những toán tử theo đây:

Toán tử Số học

Những toán tử này trả về kết quả số học.

Toán tử

Tên

Example

+

Phép cộng

1+1

-

Phép trừ

2-1

-

Phủ định

-5

*

Phép nhân

2*2

/

Phép chia

9/3

%

Phần trăm

15%

^

Phép mũ hoá

3^2


note

Prefix "-" (negation) has a higher precedence than "^" (exponentiation). For example -3^2 equals 9, which is the square of a negative number.


Toán tử So sánh

Những toán tử này trả về hoặc Đúng hoặc Sai.

Toán tử

Tên

Example

=

Bằng

A1=B1

>

Lớn hơn

A1>B1

<

Nhỏ hơn

A1<B1

>=

Lớn hơn hay bằng

A1>=B1

<=

Nhỏ hơn hay bằng

A1<=B1

<>

Bất đẳng thức

A1<>B1


Toán tử Văn bản

Toán tử gộp lại vài đoạn văn bản thành một văn bản.

Toán tử

Tên

Example

&

text concatenation

"Chủ" & "Nhật" thì "Chủ Nhật"


Toán tử Tham chiếu

Những toán tử này trả về một phạm vi ô chứa số không, một hay nhiều ô.

Phạm vi có quyền đi trước cao nhất, sau đó giao, và cuối cùng hợp.

Toán tử

Tên

Example

:

Phạm vi

A1:C108, A:D or 3:13

!

Giao

SUM(A1:B6!B5:C12)

Tính tổng số tất cả các ô trong giao ; trong mẫu thí dụ này, kết quả là tổng số hai ô B5 và B6.

~

Ghép nối hay hợp

Takes two references and returns a reference list, which is a concatenation of the left reference followed by the right reference. Double entries are referenced twice.

=COUNT(A1:B2~B2:C3) counts values of A1:B2 and B2:C3. Note that the cell B2 is counted twice.

=INDEX(A1:B2~C1:D2;2;1;2) selects cell C2, that is, the first cell of the second row, first column, of the second range (C1:D2) of the range list.


note

A reference list is not allowed inside an array expression.


Operator precedence

Associativity and precedence of operators, from highest to lowest precedence.

Associativity

Operator(s)

Comments

left

:

Range.

left

!

Reference intersection (A1:C4!B1:B5 is B1:B4).

left

~

Reference union.

right

+,-

Prefix unary operators. For example, -5 or -A1. Note that these have a different precedence than add and subtract.

left

%

Postfix unary operator % (divide by 100). Note that this is legal with expressions, for example, B1%.

left

^

Power (2^3 is 8).

left

*,/

Multiply, divide.

left

+,-

Binary operations add, subtract. Note that unary (prefix) + and - have a different precedence.

left

&

Binary operation string concatenation. Note that "&" shall be escaped when included in an XML document.

left

=, <>, <, <=,
>, >=

Comparison operators equal to, not equal to, less than, less than or equal to, greater than, greater than or equal to.


note

Prefix "-" has a higher precedence than "^", "^" is left-associative, and reference intersection has a higher precedence than reference union.


note

Prefix "+" and "-" are defined to be right-associative. However, note that typical applications which implement at most the operators defined in this specification (as specified) may implement them as left-associative, because the calculated results will be identical.


note

Precedence can be overridden by using parentheses, so "=2+3*4" computes to 14 but "=(2+3)*4" computes 20.


Please support us!