Statistics Functions

This category contains the Statistics functions.

Để truy cập lệnh này...

Chèn > Hàm > (Loại) Thống kê


Một số mẫu ví dụ sử dụng bảng dữ liệu này:

C

D

2

giá trị x

giá trị y

3

-5

-3

4

-2

0

5

-1

1

6

0

3

7

2

4

8

4

6

9

6

8


Các hàm thống kê được diễn tả trong những phần con theo đây.

Hàm Thống Kê Phần 1

Hàm Thống Kê Phần 2

Hàm Thống Kê Phần 3

Hàm Thống Kê Phần 4

Hàm Thống Kê Phần 5

Please support us!