Hàm Lôgic

This category contains the Logical functions.

Handling non-logical arguments in logical functions

Để truy cập lệnh này...

Insert - Function - Category Logical


ISNA

Trả về ĐÚNG nếu một ô chứa giá trị lỗi « #N/A » (giá trị không sẵn sàng).

Gặp lỗi thì hàm trả về SAI.

Syntax

ISNA(Giá trị)

Giá trị là giá trị của biểu thức cần thử.

Example

=ISNA(D3) trả về SAI là kết quả.

ISERROR

Returns the value if the cell does not contain an error value, or the alternative value if it does.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

IFERROR(Value; Alternate_value)

Value is the value or expression to be returned if it is not equal or results in an error.

Alternate_value is the value or expression to be returned if the expression or value of Value is equal or results in an error.

Example

=ISERROR(C8) mà ô C8 chứa =1/0 trả về ĐÚNG, vì 1/0 là một lỗi (chia cho không).

=ISERROR(C8) mà ô C8 chứa =1/0 trả về ĐÚNG, vì 1/0 là một lỗi (chia cho không).

IFS

IFS is a multiple IF-function.

SWITCH

SWITCH compares expression with value1 to valuen and returns the result belonging to the first value that equals expression. If there is no match and default_result is given, that will be returned.

AND

Trả về TRUE (ĐÚNG) nếu tất cả các đối số là TRUE. Nếu một đối số là FALSE (SAI), hàm này trả về giá trị FALSE.

Các đối số hoặc cũng là biểu thức lôgic (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) mà trả về giá trị lôgic, hoặc là mảng (A1:C3) chứa các giá trị lôgic.

Syntax

AND(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

Những giá trị lôgic của mục nhập 12<13; 14>12, và 7<6 cần được kiểm tra:

=AND(12<13;14>12;7<6) returns SAI.

=AND(FALSE();TRUE()) returns FALSE.

FALSE

Trả về giá trị lôgic FALSE (SAI). Hàm FALSE() không yêu cầu đối số, và luôn luôn trả về giá trị lôgic FALSE (SAI).

Syntax

FALSE()

Example

=FALSE() trả về FALSE (SAI)

=NOT(FALSE()) trả về ĐÚNG

IF

Ghi rõ một hàm thử lôgic cần thực hiện.

Syntax

IF(Test [; [ThenValue] [; [OtherwiseValue]]])

Thử là bất cứ giá trị hay biểu thức nào có thể là ĐÚNG hay SAI.

ThenValue (tùy chọn) là giá trị được trả về nếu hàm thử lôgic là TRUE (ĐÚNG).

Giá_trị_cách_khác (tùy chọn) là giá trị được trả về nếu hàm thử lôgic là FALSE (SAI).

In the LibreOffice Calc functions, parameters marked as "optional" can be left out only when no parameter follows. For example, in a function with four parameters, where the last two parameters are marked as "optional", you can leave out parameter 4 or parameters 3 and 4, but you cannot leave out parameter 3 alone.

Example

=IF(A1>5;100;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 100 is returned; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;;"too small") If the value in A1 is greater than 5, the value 0 is returned because empty parameters are considered to be 0; otherwise, the text too small is returned.

=IF(A1>5;100;) If the value in A1 is less than 5, the value 0 is returned because the empty OtherwiseValue is interpreted as 0; otherwise 100 is returned.

NOT

Bổ sung (phản chuyển) một giá trị logic.

Syntax

NOT(Giá_trị_lôgic)

LogicalValue là giá trị nào đó được bổ sung.

Example

=NOT(A). Nếu A=TRUE thì NOT(A) có giá trị FALSE.

OR

Trả về TRUE (ĐÚNG) nếu ít nhất một đối số là TRUE. Hàm này trả về giá trị FALSE (SAI), nếu tất cả các đối số có giá trị lôgic FALSE.

Các đối số hoặc cũng là biểu thức lôgic (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) mà trả về giá trị lôgic, hoặc là mảng (A1:C3) chứa các giá trị lôgic.

Syntax

OR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

note

This function ignores any text or empty cell within a data range. If you suspect wrong results from this function, look for text in the data ranges. To highlight text contents in a data range, use the value highlighting feature.


Example

Các giá trị lôgic của mục nhập 12<11; 13>22 và 45=45 cần được kiểm tra.

=OR(12<11;13>22;45=45) trả về TRUE (ĐÚNG).

=OR(FALSE();TRUE()) returns TRUE.

TRUE

Giá trị lôgic được đặt thành TRUE (ĐÚNG). Hàm TRUE() không yêu cầu đối số, và luôn luôn trả về giá trị lôgic TRUE (ĐÚNG).

Syntax

TRUE()

Example

Nếu A=TRUE và B=FALSE thì những mẫu ví dụ theo đây sẽ xuất hiện:

=AND(A;B) trả về SAI

=OR(A;B) returns ĐÚNG

=NOT(AND(A;B)) trả về TRUE

XOR

Returns true if an odd number of arguments evaluates to TRUE.

Các đối số hoặc cũng là biểu thức lôgic (TRUE, 1<5, 2+3=7, B8<10) mà trả về giá trị lôgic, hoặc là mảng (A1:C3) chứa các giá trị lôgic.

tip

This function is available since LibreOffice 4.0.


Syntax

XOR(Logical 1 [; Logical 2 [; … [; Logical 255]]])

Logical 1, Logical 2, … , Logical 255 are boolean values, references to cells or to cell ranges of logical values.

Example

=XOR(TRUE();TRUE()) returns FALSE

=XOR(TRUE();TRUE();TRUE()) returns TRUE

=XOR(FALSE();TRUE()) returns TRUE

Please support us!