Function

Opens the Function Wizard, which helps you to interactively create formulas.

Before you start the Wizard, select a cell or a range of cells from the current sheet, in order to determine the position at which the formula will be inserted.

Để truy cập lệnh này...

Choose Insert - Function.

+F2

On the Formula bar, click

Icon

Trợ lý Hàm


note

You can download the complete ODFF (OpenDocument Format Formula) specification from the OASIS web site.


Hộp thoại Trợ lý Hàm có 2 thẻ: Hàm được dùng để tạo công thức, và Cấu trúc để kiểm tra cách xây dựng công thức.

Thẻ Hàm

Search

Search for a part of the function name.

Loại

Lists all the categories to which the different functions are assigned. Select a category to view the appropriate functions in the list field below. Select "All" to view all functions in alphabetical order, irrespective of category. "Last Used" lists the functions you have most recently used.

You can browse the full List of Categories and Functions.

Hàm

Displays the functions found under the selected category. Double-click to select a function. A single-click displays a short function description.

Mảng

Specifies that the selected function is inserted into the selected cell range as an array formula. Array formulas operate on multiple cells. Each cell in the array contains the formula, not as a copy but as a common formula shared by all matrix cells.

The Array option is identical to the +Shift+Enter command, which is used to enter and confirm formulas in the sheet. The formula is inserted as a matrix formula indicated by two braces: { }.

note

Kích thước tối đa của một phạm vi mảng là 128 × 128 ô.


Các trường tham số

When you double-click a function, the argument input field(s) appear on the right side of the dialog. To select a cell reference as an argument, click directly into the cell, or drag across the required range on the sheet while holding down the mouse button. You can also enter numerical and other values or references directly into the corresponding fields in the dialog. When using date entries, make sure you use the correct format. Click OK to insert the result into the spreadsheet.

Shrink / Expand

Click the Shrink icon to reduce the dialog to the size of the input field. It is then easier to mark the required reference in the sheet. The icons then automatically convert to the Expand icon. Click it to restore the dialog to its original size.

Hộp thoại bị thu nhỏ tự động khi bạn nhấn chuột vào một bảng nào đó. Một khi bạn buông nút chuột ra, hộp thoại được phục hồi lại và phạm vi tham chiếu được xác định bằng con chuột được tô sáng bằng khung màu xanh trong tài liệu.

Icon shrink

Thu nhỏ

Icon Expand

Expand

Kết quả hàm

As soon you enter arguments in the function, the result is calculated. This preview informs you if the calculation can be carried out with the arguments given. If the arguments result in an error, the corresponding error code is displayed.

Tên của các tham số cần phải có sẽ được in đậm.

f(x) (tuỳ thuộc vào hàm được chọn)

Allows you to access a subordinate level of the Function Wizard in order to nest another function within the function, instead of a value or reference.

Tham số/Đối số/Tham chiếu ô (tuỳ thuộc vào hàm được chọn)

The number of visible text fields depends on the function. Enter arguments either directly into the argument fields or by clicking a cell in the table.

Kết quả

Displays the calculation result or an error message.

Công thức

Displays the created formula. Type your entries directly, or create the formula using the wizard.

Lùi

Moves the focus back through the formula components, marking them as it does so.

tip

Để chọn một hàm đơn thay vì một hàm phức bao gồm nhiều hàm bên trong, bấm đúp chuột lên hàm xuất hiện trong cửa sổ công thức.


Tiếp

Moves forward through the formula components in the formula window. This button can also be used to assign functions to the formula. If you select a function and click the Next button, the selection appears in the formula window.

tip

Bấm đúp chuột lên một hàm trong cửa sổ chọn để chuyển hàm đó vào trong cửa sổ công thức.


OK

Ends the Function Wizard, and transfers the formula to the selected cells.

Thôi

Closes the dialog without implementing the formula.

Thẻ Cấu trúc

Trong thẻ này, bạn có thể xem cấu trúc của hàm.

note

Nếu bạn khởi động Trợ lý Hàm trong khi con trỏ ô được đặt trong một ô đã có một hàm từ trước, thì thẻ Cấu trúc sẽ được mở và biểu diễn các thành phần của công thức đang có.


Cấu trúc

Displays a hierarchical representation of the current function. You can hide or show the arguments by a click on the plus or minus sign in front.

note

Các dấu chấm màu xanh tương ứng với các tham số hợp lệ. Các chấm đỏ tương ứng với kiểu dữ liệu nhập vào không hợp lệ. Ví dụ, nếu bạn dùng hàm SUM nhưng lại cho tham số dạng văn bản thì tham số này sẽ được tô sáng bằng màu đỏ, vì hàm SUM chỉ cho phép ta nhập giá trị số.


Please support us!