Bảng từ tập tin

Inserts a sheet from a different spreadsheet file.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Insert Sheet from File.


  1. Dùng hộp thoại Tập tin > Mở để chọn bảng tính.

  2. Trong hộp thoại Chèn bảng, chọn bảng mà bạn cần chèn thêm.

Please support us!