Chèn bảng

Đặt các tuỳ chọn dùng khi chèn một bảng mới vào tài liệu. Bạn có thể tạo một bảng mới, hoặc chèn một bảng có sẵn trong một tập tin khác.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Insert Sheet.


Vị trí

Chèn thêm một bảng mới vào trong tài liệu của bạn.

Trước bảng hiện thời

Chèn một bảng mới ở trước bảng hiện thời.

Sau bảng hiện thời

Chèn một bảng mới ở sau bảng hiện thời.

Bảng

Chèn thêm một bảng mới hoặc một bảng đang có vào trong tài liệu.

Bảng mới

Tạo một bảng mới. Nhập tên bảng vào trong trường Tên. Bạn có thể dùng các chữ cái, số, khoảng trống và dấu gạch chân.

Số bảng

Đặt số bảng cần tạo.

Tên

Xin nhập tên của bảng mới.

Đặt lại tên trang tính

Từ tập tin

Chèn một bảng từ một tập tin sẵn có vào trong tài liệu hiện thời.

Duyệt

Mở hộp thoại chọn tập tin.

Bảng có sẵn

Nếu bạn chọn một tập tin bằng nút Duyệt, bảng chứa trong đó sẽ được hiển thị trong hộp danh sách. Đường dẫn của tập tin sẽ được hiển thị bên dưới hộp này. Chọn trong hộp danh sách bảng mà bạn muốn chèn thêm.

Liên kết

Chọn mục này để chèn bảng theo kiểu liên kết, thay vì chép nội dung bảng vào trong tài liệu. Khi nội dung bảng gốc thay đổi, các liên kết tới nó sẽ được cập nhật lại.

Please support us!