Insert Cells

Opens the Insert Cells dialog, in which you can insert new cells according to the options that you specify.

You can delete cells by choosing Sheet - Delete Cells.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Cells.

From the tabbed interface:

Choose Insert - Insert Cells.

From toolbars:

Icon Insert Cells

Chèn các ô

From the keyboard:

+ "+"


Lựa chọn

Phần này chứa các tuỳ chọn cho phép bạn chèn các ô vào trong bảng. Số lượng và vị trí của ô chèn vào được đặt bằng cách chọn trước một phạm vi các ô trong bảng.

Dời ô xuống

Inserts cells and moves the contents of the selected range downward.

Dời ô sang phải

Inserts cells and moves the contents of the selected range to the right.

Toàn bộ hàng

Chèn thêm một hàng. Vị trí của hàng được quyết định bởi vùng bạn chọn trên bảng. Số hàng được chèn tuỳ thuộc vào số hàng đang được chọn. Nội dung hiện có trên các hàng được chọn sẽ được dịch xuống dưới, nhường chỗ cho các hàng thêm vào.

tip

This command is equivalent to Rows Above.


Toàn bộ cột

Chèn thêm cột. Số cột được chèn vào được quyết định bởi số cột đang được chọn. Nội dung ban đầu của các cột sẽ được dịch sang phải, nhường chỗ cho các cột mới thêm vào.

tip

This command is equivalent to Columns Before.


Please support us!