Ngắt cột

Chèn một ngắt cột (ngắt trang theo chiều dọc) sang bên trái ô đang làm việc.

Ngắt cột tự làm được biểu diễn bằng 1 đường nằm dọc màu xanh đậm.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Column Break.

From toolbars:

Icon Insert Column Break

Insert Column Break


Please support us!