Ngắt cột

Chèn một ngắt cột (ngắt trang theo chiều dọc) sang bên trái ô đang làm việc.

Ngắt cột tự làm được biểu diễn bằng 1 đường nằm dọc màu xanh đậm.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Insert Page Break - Column Break.


Please support us!