Ngắt hàng

Chèn vào một ngắt hàng (ngắt trang theo chiều ngang) ở phía trên ô đã chọn.

Ngắt hàng tự tạo được biểu diễn bằng một đường xanh đậm nằm ngang.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Page Break - Row Break.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Row Break.

From toolbars:

Icon Insert Row Break

Insert Row Break


Please support us!