Ngắt hàng

Chèn vào một ngắt hàng (ngắt trang theo chiều ngang) ở phía trên ô đã chọn.

Ngắt hàng tự tạo được biểu diễn bằng một đường xanh đậm nằm ngang.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Insert Page Break - Row Break.


Please support us!