Insert Page Break

Lệnh này chèn các ngắt hàng hoặc cột tự làm vào bảng để đảm bảo rằng dữ liệu được in ra như ý bạn muốn. Bạn có thể chèn vào một ngắt trang nằm ngang phía trên, hoặc một ngắt trang nằm dọc ở bên trái của ô đang làm việc.

Choose Sheet - Delete Page Break to remove breaks created manually.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Insert Page Break.


Ngắt hàng

Chèn vào một ngắt hàng (ngắt trang theo chiều ngang) ở phía trên ô đã chọn.

Ngắt cột

Chèn một ngắt cột (ngắt trang theo chiều dọc) sang bên trái ô đang làm việc.

Please support us!