Xem thử ngắt trang

Display the page breaks and print ranges in the sheet. Choose View - Normal to switch this mode off.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Page Break.


In chi tiết trang

Xác định số trang để in

Trình đơn ngữ cảnh của ô xem thử chỗ ngắt trang chứa các chức năng để chỉnh sửa các ngắt trang, gồm có các tùy chọn sau:

Delete Page Breaks

Xoá tất cả các ngắt trang đã tạo trong bảng hiện thời.

Thêm phạm vi in

Thêm các ô được chọn vào vùng in.

Please support us!