Thanh Công thức

Hiển thị hoặc ẩn đi thanh Công thức, dùng để nhập và sửa các công thức. Thanh Công thức là công cụ cực kỳ quan trọng khi làm việc với các bảng tính.

Để ẩn đi thanh Công thức, hãy bỏ chọn mục này.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Formula Bar or View - Toolbars - Formula Bar.


Nếu thanh công thức bị ẩn đi, bạn vẫn có thể sửa các ô bằng cách bật chế độ sửa với phím F2. Sau khi sửa các ô, hãy chấp nhận các thay đổi bằng cách nhấn Enter, hoặc xoá công thức bằng cách nhấn Esc. Nhấn Esc để thoát khỏi chế độ sửa.

Please support us!