Thanh Công thức

Hiển thị hoặc ẩn đi thanh Công thức, dùng để nhập và sửa các công thức. Thanh Công thức là công cụ cực kỳ quan trọng khi làm việc với các bảng tính.

Để ẩn đi thanh Công thức, hãy bỏ chọn mục này.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose View - Formula Bar.

From the tabbed interface:

Choose View - Formula Bar

On the View menu of the View tab, choose Formula Bar.

From toolbars:

Icon Formula Bar

Formula Bar


Nếu thanh công thức bị ẩn đi, bạn vẫn có thể sửa các ô bằng cách bật chế độ sửa với phím F2. Sau khi sửa các ô, hãy chấp nhận các thay đổi bằng cách nhấn Enter, hoặc xoá công thức bằng cách nhấn Esc. Nhấn Esc để thoát khỏi chế độ sửa.

Please support us!