Tô sáng giá trị

Displays cell contents in different colors, depending on type.

Để xoá bỏ phần tô sáng, hãy bỏ dấu kiểm của mục này.

Để truy cập lệnh này...

Choose View - Value Highlighting.


By default:

Text cells are formatted in black, formulas in green, number cells in blue, and protected cells are shown with light grey background, no matter how their display is formatted.

These colors can be customized in - LibreOffice - Application Colors.

Biểu tượng Cảnh báo

Nếu bật chức năng này, các màu mà bạn đặt trong tài liệu sẽ không được hiển thị. Khi bạn tắt chức năng này, các màu do bạn chọn sẽ lại hiện lên.


Please support us!