View Headers

Shows column headers and row headers.

Để ẩn đi phần đầu cột và hàng, hãy bỏ dấu kiểm của mục này.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose View - View Headers.

From the tabbed interface:

Choose View - View Headers

On the View menu of the View tab, choose View Headers.

From toolbars:

Icon View Headers

View Headers


You can also set the view of the column and row headers in - LibreOffice Calc - View.

Please support us!