Delete Page Break

Chọn kiểu chỗ ngắt tự làm mà bạn muốn xoá.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Delete Page Break.


Ngắt hàng

Xoá ngắt hàng bên trên ô đang làm việc.

Ngắt cột

Xoá một ngắt cột tự làm nằm bên trái của ô đang làm việc.

Please support us!