Move or Copy a Sheet

Di chuyển hoặc chép một bảng tới vị trí khác trong tài liệu hoặc sang một tài liệu khác.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Move or Copy Sheet.

From the sheet navigation bar:

Choose Move or Copy Sheet.

From toolbars:

Icon Move or Copy Sheet

Move or Copy Sheet


Biểu tượng Cảnh báo

Khi bạn chép và dán các ô có giá trị ngày tháng giữa các bảng tính khác nhau, cả 2 tài liệu bảng tính phải được đặt cùng 1 ngày tháng gốc. Nếu ngày tháng gốc khác đi, ngày tháng hiển thị trên 2 bảng tính sẽ khác nhau!


Vào tài liệu

Hiện nơi cần chuyển hoặc chép bảng hiện thời sang. Chọn Tài liệu mới nếu bạn muốn tạo một tài liệu mới để chuyển hoặc chép bảng tính sang đó.

Chèn phía trước

Bảng hiện thời được di chuyển hoặc sao chép tới trước bảng đã chọn. Tuỳ chọn di chuyển đến vị trí cuối sẽ đặt bảng hiện tại ở cuối.

Chép

Chỉ định bảng cần được chép. Nếu bỏ dấu kiểm của tuỳ chọn này, bảng sẽ được di chuyển thay vì sao chép lại. Đây là tuỳ chọn mặc định.

Please support us!