Xoá trang tính

Xoá bảng hiện thời sau khi đã xác nhận truy vấn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Delete Sheet.

Open context menu for a sheet tab.


Biểu tượng Ghi chú

You cannot delete a sheet while Edit - Track Changes - Record is activated.


Deletes the current sheet.

Không

Huỷ bỏ hộp thoại. Không thực hiện xoá.

Please support us!