Delete Cells

Xoá hoàn toàn các ô, hàng hoặc cột được chọn. Các ô dưới hoặc bên phải sẽ thế chỗ cho các ô bị xoá. Lưu ý là các tuỳ chọn lúc xoá các ô sẽ được lưu và nạp lại trong lần gọi sau.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Delete Cells.

From the context menu:

Choose Delete Cells.

From the tabbed interface:

On the Layout menu of the Layout tab, choose Delete.

From toolbars:

Icon Delete Cells

Delete Cells

From the keyboard:

+ "-"


Lựa chọn

Phần này chứa các tuỳ chọn để chỉ định cách các bảng được hiển thị như thế nào sau khi xoá các ô.

Dời ô lên trên

Dịch các ô nằm bên dưới vào chỗ các ô vừa bị xoá.

Dời ô sang trái

Dịch các ô bên phải vào thế chỗ cho các ô vừa bị xoá.

Xoá toàn bộ hàng

Sau khi chọn ít nhất 1 ô, xoá toàn bộ hàng tương ứng khỏi bảng.

tip

This command is equivalent to .


Xoá toàn bộ cột

Sau khi chọn ít nhất 1 ô, xoá toàn bộ cột tương ứng ra khỏi bảng.

tip

This command is equivalent to .


Please support us!