Xoá ô

Xoá hoàn toàn các ô, hàng hoặc cột được chọn. Các ô dưới hoặc bên phải sẽ thế chỗ cho các ô bị xoá. Lưu ý là các tuỳ chọn lúc xoá các ô sẽ được lưu và nạp lại trong lần gọi sau.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Delete Cells.


Delete cells dialog

Lựa chọn

Phần này chứa các tuỳ chọn để chỉ định cách các bảng được hiển thị như thế nào sau khi xoá các ô.

Dời ô lên trên

Dịch các ô nằm bên dưới vào chỗ các ô vừa bị xoá.

Dời ô sang trái

Dịch các ô bên phải vào thế chỗ cho các ô vừa bị xoá.

Xoá toàn bộ hàng

Sau khi chọn ít nhất 1 ô, xoá toàn bộ hàng tương ứng khỏi bảng.

Xoá toàn bộ cột

Sau khi chọn ít nhất 1 ô, xoá toàn bộ cột tương ứng ra khỏi bảng.

Please support us!