Clear Cells

Đặt nội dung cần xoá khỏi ô đang làm việc hoặc phạm vi các ô đã chọn. Áp dụng lên tất cả các bảng nếu nhiều bảng được chọn.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Clear Cells.

From the context menu:

Choose Clear Contents.

From toolbars:

Icon Clear Cells

Clear Cells

From the keyboard:

Backspace


tip

This dialog is also called by pressing Backspace after the cell cursor has been activated on the sheet.


tip

Pressing Delete deletes content without calling the dialog or changing formats.


tip

Dùng nút Cắt trên thanh Chuẩn để xoá nội dung mà không làm hộp thoại xuất hiện.


Lựa chọn

Phần này liệt kê các tuỳ chọn để xoá nội dung.

Xóa tất cả

Xoá tất cả nội dung có trong phạm vi các ô đã chọn.

Văn bản

Chỉ xoá văn bản. Định dạng, công thức, số và ngày tháng sẽ không bị ảnh hưởng.

Số

Chỉ xoá các giá trị số. Các định dạng và công thức sẽ được giữ nguyên.

Ngày và Giờ

Xoá ngày tháng và giá trị thời gian. Định dạng, văn bản và công thức sẽ vẫn được giữ nguyên.

Công thức

Xoá các công thức. Văn bản, số, định dạng, ngày tháng và thời gian sẽ được giữ nguyên.

Ghi chú

Xoá ghi chú đã thêm vào ô. Tất cả các thành phần khác đều giữ nguyên.

Định dạng

Xoá các thuộc tính định dạng được áp dụng vào các ô. Nội dung của các ô sẽ được giữ nguyên.

Đối tượng

Xoá các đối tượng. Tất cả nội dung của ô sẽ được giữ nguyên.

Please support us!