Điền chuỗi

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Biểu tượng Ghi chú

Hãy chọn phạm vi ô trước khi điền một chuỗi số.


Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Fill Cells - Series.


Để tự động tiếp tục một chuỗi dùng luật giả định, hãy chọn mục Tự động điền sau khi mở hộp thoại Điền chuỗi.

Hướng

Xác định hướng tạo ra chuỗi số.

Xuống

Tạo một chuỗi hướng xuống trong phạm vi ô đã chọn đối với cột dùng độ tăng giảm đã định cho tới khi đến giá trị cuối.

Bên Phải

Tạo một chuỗi chạy từ trái sang phải trong phạm vi ô đã chọn, dùng độ tăng giảm đã định, cho tới khi đạt giá trị cuối.

Lên

Tạo một chuỗi hướng lên trên trong phạm vi ô đã chọn, dùng độ tăng giảm đã cho, tới khi đạt đến giá trị cuối.

Trái

Tạo một chuỗi chạy từ phải sang trái trong phạm vi ô đã chọn, dùng độ tăng giảm được cho, tới khi đạt đến giá trị cuối.

Kiểu chuỗi

Defines the series type. Choose between Linear, Growth, Date and AutoFill.

Tuyến

Tạo một cấp số cộng với công sai được cho và một giá trị cuối.

Cấp số nhân

Tạo một cấp số nhân với công bội được cho và một giá trị cuối.

Ngày

Tạo một chuỗi ngày tháng dùng độ tăng giảm được cho và một ngày cuối.

Tự động điền vào

Forms a series directly in the sheet. The AutoFill function takes account of customized lists. For example, by entering January in the first cell, the series is completed using the list defined under - LibreOffice Calc - Sort Lists.

Chức năng Tự động điền sẽ điền nốt chuỗi giá trị bằng mẫu được cho. Chuỗi 1,3,5 sẽ được điền tiếp với các giá trị 7,9,11,13, v.v... Cách các chuỗi ngày tháng và thời gian sẽ được viết tiếp sẽ phụ thuộc từng trường hợp; ví dụ, sau 01.01.99 và 15.01.99, các giá trị được điền tiếp theo sẽ cách nhau 14 ngày.

Tự động điền dữ liệu dựa vào các ô liền kề

Đơn vị thời gian

Trong phần này bạn có thể đặt đơn vị thời gian mình muốn dùng. Phần này chỉ hoạt động nếu tuỳ chọn Ngày tháng đã được chọn trong phần Kiểu chuỗi.

Ngày

Use the Date series type and this option to create a series using all seven days of the week. Unit of Increment is day.

Ngày làm

Use the Date series type and this option to create a series only using the five weekdays. Unit of Increment is day.

Tháng

Use the Date series type and this option to form a series which unit of Increment is month.

Năm

Use the Date series type and this option to create a series which unit of Increment is year.

Giá trị đầu

Đặt giá trị bắt đầu cho chuỗi. Dùng giá trị số, ngày tháng hoặc thời gian.

Giá trị cuối

Đặt giá trị cuối cho chuỗi số.. Dùng số, ngày tháng hoặc thời gian.

Tăng/Giảm dần

Ô "Tăng/giảm dần" chỉ định giá trị cần cộng thêm vào mỗi phần tử trong chuỗi số. Đặt giá trị bước để tăng các phần tử trong chuỗi lên. Các mục này chỉ được tạo ra nếu kiểu chuỗi cấp số cộng, cấp số nhân hoặc ngày tháng được chọn.

Please support us!