Fill Left

Điền nội dung các ô ngoài cùng bên phải vào các ô khác trong cùng phạm vi.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Left.

From toolbars:

Icon Fill Left

Fill Left


Nếu phạm vi được chọn chỉ có 1 hàng, nội dung của ô ngoài cùng bên phải sẽ được chép sang các ô khác. Nếu có nhiều hàng, các ô ngoài cùng bên phải sẽ được chép sang các ô bên trái chúng.

Please support us!