Fill Up

Điền nội dung ô dưới cùng trong phạm vi được chọn vào các ô khác cùng phạm vi.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Sheet - Fill Cells - Fill Up.

From toolbars:

Icon Fill Up

Fill Up


Nếu phạm vi đã chọn chỉ có 1 cột, nội dung của ô dưới cùng sẽ được chép sang các ô khác. Nếu có nhiều cột được chọn, nội dung của các ô dưới cùng sẽ được chép sang các ô được chọn ở trên nó.

Please support us!