Lên

Điền nội dung ô dưới cùng trong phạm vi được chọn vào các ô khác cùng phạm vi.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Fill Cells - Up.


Nếu phạm vi đã chọn chỉ có 1 cột, nội dung của ô dưới cùng sẽ được chép sang các ô khác. Nếu có nhiều cột được chọn, nội dung của các ô dưới cùng sẽ được chép sang các ô được chọn ở trên nó.

Please support us!