Điền

Tự động điền nội dung cho các ô.

Để truy cập lệnh này...

Choose Sheet - Fill Cells.


Biểu tượng Ghi chú

Trong các trình đơn ngữ cảnh của LibreOffice Calc có lệnh tuỳ chọn bổ sung để điền các ô.


Xuống

Điền nội dung của ô đầu tiên trong một phạm vi có ít nhất 2 hàng được chọn vào tất cả các ô trong phạm vi.

Bên phải

Điền nội dung của ô ngoài cùng bên trái trong phạm vi vào các ô còn lại trong phạm vi đó.

Lên

Điền nội dung ô dưới cùng trong phạm vi được chọn vào các ô khác cùng phạm vi.

Trái

Điền nội dung các ô ngoài cùng bên phải vào các ô khác trong cùng phạm vi.

Bảng

Specifies the options for transferring sheets or ranges of a certain sheet to the same cells on other selected sheets.

Dãy

Automatically generate series with the options in this dialog. Determine direction, increment, time unit and series type.

Điền các ô thông qua trình đơn ngữ cảnh:

Please support us!