Headers and Footers

Defines or formats a header or footer for the page style in use.

Để truy cập lệnh này...

From the menu bar:

Choose Insert - Headers and Footers.

Choose Format - Page Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

Choose Styles - Manage Styles - Page Styles, open context menu of the page style, choose Edit Style - Header (or Footer) tab, press Edit.

From the tabbed interface:

Choose Layout - Headers and Footers.

Choose Layout - Format Page - Header (or Footer) tab, press Edit.

On the Insert menu of the Insert tab, choose Headers and Footers.

From toolbars:

Icon Headers and Footers

Headers and Footers


Vùng trái

Nhập văn bản sẽ xuất hiện bên trái phần đầu hoặc phần chân.

Vùng giữa

Nhập văn bản sẽ xuất hiện bên trái phần đầu hoặc phần chân.

Vùng phải

Nhập văn bản xuất hiện ở bên phải phần đầu và phần chân.

Phần Đầu/Chân

Chọn một phần đầu hoặc phần chân định sẵn từ danh sách.

Thuộc tính Văn bản

Opens a dialog to assign formats to new or selected text. The Text Attributes dialog contains the tab pages Font, Font Effects and Font Position.

Icon Text Attributes

Thuộc tính Văn bản

Tên tập tin

Chèn một ô trống cho tên tập tin trong vùng được chọn. Bấm vào để chèn tiêu đề. Bấm và giữ chuột để chọn cả tiêu đề, tên tập tin hoặc đường dẫn/tên tập tin từ trình đơn con. Nếu bạn chưa gán tiêu đề (xem Tập tin - Thuộc tính) thì tên tập tin sẽ được chèn vào.

Icon Folder

Tên tập tin

Tên bảng

Chèn một ô trống trong phần đầu/chân để ta thay tên bảng hiện thời vào đó.

Icon Sheet Name

Tên bảng

Trang

Chèn một ô trống vào trong phần đầu/chân trang để đánh số trang. Nhờ vậy tài liệu sẽ được đánh số trang liền mạch.

Icon

Trang

Trang

Chèn một ô trống vào trong phần đầu/chân trang để chứa tổng số trang của tài liệu.

Icon Pages

Trang

Ngày

Chèn một ô trống vào trong phần đầu/chân trang để chứa ngày hiện tại, xuất hiện trong tất cả các trang.

Icon Date

Ngày

Time

Chèn một ô trống trong phần đầu/chân trang để chứa thời điểm hiện tại, xuất hiện trong tất cả các trang.

Icon Time

Time

Please support us!