Xem thử trang

Hiển thị ô để xem thử trang được in ra, hoặc đóng ô xem trước.

Để truy cập lệnh này...

Menu File - Print Preview.

Icon Print preview

Print Preview


Use the icons on the Print Preview Bar to scroll through the pages of the document or to print the document.

You can also press +Page Up and +Page Down keys to scroll through the pages.

Biểu tượng Ghi chú

Bạn không thể sửa tài liệu khi đang ở chế độ xem thử.


Please support us!