Trình đơn Chèn

Choose Sheet - Insert Cells.

Choose View - Toolbars and select the Insert Cells toolbar:

Biểu tượng

Chèn các ô

Biểu tượng

Dời ô xuống

Biểu tượng

Dời ô sang phải

Biểu tượng

Chèn hàng

Biểu tượng

Chèn cột

Choose Sheet - Insert Sheet from File.

Choose Insert - Function.

+F2

On the Formula bar, click

Icon

Trợ lý Hàm

Chèn > Hàm > (Loại) Cơ sở dữ liệu

Insert - Function - Category Date & Time

Chèn > Hàm > (Loại) Tài chính

Chèn > Hàm > (Loại) Thông tin

Insert - Function - Category Logical

Chèn > Hàm > (Loại) Toàn học

Chèn > Hàm > (Loại) Mảng

Chèn > Hàm > (Loại) Thống kê

Chèn > Hàm > (Loại) Văn bản

Chèn > Hàm > (Loại) Bảng tính

Chèn > Hàm > (Loại) Phần bổ trợ

Chèn > Hàm > (Loại) Phần bổ trợ

Choose Insert - Named Range or Expression.

Choose Sheet - External Links.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Define.

+F3

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Insert.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Create.

Choose Sheet - Named Ranges and Expressions - Labels.

Please support us!