UNO Objects, Functions and Services

Functions, objects and services of Unified Network Objects (UNO).

BasicLibraries Object

CreateUnoStruct Function

Tạo một thể hiện của một kiểu cấu trúc Uno.

CreateUnoService Function

Khởi tạo một dịch vụ Uno với bộ quản lý dịch vụ tiến trình (ProcessServiceManager).

CreateUnoDialog Function

Tạo một đối tượng Uno Basic mà đại diện một điều khiển hộp thoại Uno trong khi chạy Basic.

CreateUnoListener Function

Tạo một thể hiện Listener (đối tượng nghe).

CreateUnoValue Function

Trả về một đối tượng mà đại diện một giá trị kiểu chặt chẽ tham chiếu đến hệ thống kiểu Uno.

CreateObject Function

Tạo một đối tượng UNO. Dưới Windows, cũng có thể tạo đối tượng OLE.

Phương pháp này tạo thể hiện có kiểu được gửi dưới dạng tham số.

EqualUnoObjects Function

Trả về Đúng nếu hai đối tượng Uno Basic đã ghi rõ có đại diện cùng một thể hiện đối tượng Uno.

CreateUnoService Function

Khởi tạo một dịch vụ Uno với bộ quản lý dịch vụ tiến trình (ProcessServiceManager).

DialogLibraries Object

GetDefaultContext Function

Trả về ngữ cảnh mặc định của bộ tạo dịch vụ tiến trình, nếu có ; không thì trả về tham chiếu rỗng.

GetProcessServiceManager Function

Trả về ProcessServiceManager (ServiceManager Uno trung tâm).

GlobalScope specifier

To manage personal or shared library containers (LibreOffice Macros or My Macros) from within a document, use the GlobalScope specifier.

HasUnoInterfaces Function

Thử nếu một đối tượng Uni Basic hỗ trợ một số giao diện Uno nào đó không.

IsUnoStruct Function

Trả về Đúng nếu đối tượng đã cho là một cấu trúc Uno.

StarDesktop object

The StarDesktop object represents LibreOffice application. Some routines or user interface objects such as current window can be used via StarDesktop.

ThisComponent Object

Addresses the active component whose properties can be read and set, and whose methods can be called. ThisComponent is used in Basic, where it represents the current document. Properties and methods available through ThisComponent depend on the document type.

note

LibreOffice provides an Application Programming Interface (API) that allows controlling the LibreOffice components with different programming languages by using the LibreOffice Software Development Kit (SDK). For more information about the LibreOffice API and the Software Development Kit, visit https://api.libreoffice.org


Please support us!