Thanh công cụ Vĩ lệnh

Thanh công cụ Vĩ lệnh chứa các chức năng để tạo, chỉnh sửa và chạy vĩ lệnh.

Thư viện

Hãy chọn thư viện bạn muốn chỉnh sửa. Mô-đun thứ nhất của thư viện bạn chọn sẽ được hiển thị trong IDE Basic.

Thư viện Hộp Liệt kê

Thư viện Hộp Liệt kê

Biên dịch

Biên dịch vĩ lệnh Basic. Bạn cần phải biên dịch vĩ lệnh sau khi thay đổi, hoặc nếu vĩ lệnh dùng bước kiểu đơn hay thủ tục.

Icon Compile

Biên dịch

Chạy

Chạy vĩ lệnh thứ nhất của mô-đun hiện thời.

Biểu tượng

Chạy

Dừng

Không chạy vĩ lệnh hiện thời.

Biểu tượng

Dừng

Bước thủ tục

Chạy vĩ lệnh và dừng nó sau thủ tục kế tiếp.

Biểu tượng

Bước thủ tục

Bước đơn

Chạy vĩ lệnh và dừng nó sau lệnh kế tiếp.

Biểu tượng

Bước đơn

Bước ra

Nhảy về hàm trước trong vĩ lệnh hiện thời.

Icon Step Out

Bước ra

Điểm ngắt

Chèn một điểm ngắt vào dòng chương trình.

Biểu tượng

Điểm ngắt

Quản lý Điểm ngắt

Mở hộp thoại để quản lý các điểm ngắt.

Biểu tượng

Quản lý Điểm ngắt

Bật theo dõi

Nhấn vào biểu tượng này để xem các biến trong vĩ lệnh. Nội dung của biến được hiển thị trong cửa sổ riêng.

Biểu tượng

Bật theo dõi

Phân loại Đối tượng

Opens the Objects pane, where you can view Basic objects.

Biểu tượng

Phân loại Đối tượng

Vĩ lệnh

Mở hộp thoại Vĩ lệnh.

Icon Macros

Vĩ lệnh

Mô-đun

Nhấn vào đây để mở hộp thoại Tổ chức Vĩ lệnh.

Icon Modules

Mô-đun

Tìm dấu ngoặc

Tô sáng văn bản nằm trong một cặp dấu ngoặc. Để con trỏ văn bản vào trước dấu ngoặc mở hay đóng, sau đó nhấn vào biểu tượng này.

Icon Find Parentheses

Tìm dấu ngoặc

Chèn văn bản nguồn

Mở văn bản nguồn Basic trong cửa sổ IDE Basic.

Biểu tượng

Chèn văn bản nguồn

Lưu nguồn dạng

Lưu mã nguồn của vĩ lệnh Basic đã chọn.

Biểu tượng

Lưu nguồn dạng

Chạy

Calls an "Open" dialog to import a BASIC dialog file.

If the imported dialog has a name that already exists in the library, you see a message box where you can decide to rename the imported dialog. In this case the dialog will be renamed to the next free "automatic" name like when creating a new dialog. Or you can replace the existing dialog by the imported dialog. If you click Cancel the dialog is not imported.

Dialogs can contain localization data. When importing a dialog, a mismatch of the dialogs' localization status can occur.

If the library contains additional languages compared to the imported dialog, or if the imported dialog is not localized at all, then the additional languages will silently be added to the imported dialog using the strings of the dialog's default locale.

If the imported dialog contains additional languages compared to the library, or if the library is not localized at all, then you see a message box with Add, Omit, and Cancel buttons.

Biểu tượng

Import Dialog

Chạy

In the dialog editor, this command calls a "Save as" dialog to export the current BASIC dialog.

Biểu tượng

Export Dialog

Please support us!